Introduktion till lasrar i 3D-utskriftsutrustning

Innehållsförteckning

Föreställ dig en värld där komplexa objekt materialiseras lager för lager, styrda av en stråle koncentrerat ljus. Detta är 3D-printingens magi, och i hjärtat av denna revolutionerande teknik finns ett kraftfullt verktyg: lasern. I denna omfattande guide kommer vi att fördjupa oss i laserns fascinerande värld i Utrustning för 3D-utskriftoch utforskar deras roll i utformningen av framtidens tillverkning.

Laserns kraft i utrustning för 3D-utskrift

Lasrar, en akronym för Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, är i huvudsak koncentrerade ljusstrålar med unika egenskaper som gör dem idealiska för 3D-utskrifter. Till skillnad från vanliga ljuskällor är lasrar:

 • Sammanhängande: Alla ljusvågor i en laserstråle är i fas, vilket innebär att deras toppar och dalar ligger i perfekt linje med varandra. Denna samstämmighet möjliggör exakt styrning och fokusering av strålen.
 • Monokromatisk: Lasrar avger en enda, specifik våglängd av ljus, vilket är avgörande för riktad materialinteraktion vid 3D-utskrifter.
 • Mycket riktad: Laserstrålar har en smal divergens, vilket gör att de kan fokuseras på en mycket liten punktstorlek, vilket är nödvändigt för att skapa invecklade detaljer i 3D-utskrivna objekt.

Dessa egenskaper gör det möjligt för lasrar att fungera som värmekälla i olika 3D-utskriftsprocesser. Genom att strategiskt rikta laserstrålen kan vi selektivt smälta, sintra eller härda material lager för lager och på så sätt bygga upp det önskade objektet från en digital ritning.

Utrustning för 3D-utskrift

Våglängden för lasrar i Utrustning för 3D-utskrift

En lasers våglängd, som mäts i nanometer (nm), spelar en avgörande roll vid 3D-utskrifter. Olika våglängder interagerar med material på specifika sätt:

 • Ultravioletta (UV) lasrar (300-400 nm): UV-lasrar används ofta vid stereolitografisk (SLA) tryckning och härdar ljuskänsliga hartser så att de stelnar i önskad form. Deras korta våglängd ger hög upplösning och noggrannhet för komplicerade detaljer.
 • Lasrar för synligt ljus (400-700 nm): Dessa lasrar kan användas i olika 3D-utskriftstekniker, beroende på materialets absorptionsegenskaper. Till exempel använder vissa SLS-system (Selective Laser Sintering) synliga lasrar för att sintra polymerpulver.
 • Nära infraröda (NIR) lasrar (700-1000 nm): NIR-lasrar används ofta vid selektiv lasersmältning (SLM) av metaller tack vare sitt utmärkta penetrationsdjup. De kan effektivt smälta metallpulver och skapa robusta, höghållfasta delar.

Den optimala laservåglängden beror på målmaterialets absorptionsegenskaper. Ett material som lätt absorberar en viss våglängd kommer att uppleva en mer fokuserad uppvärmningseffekt, vilket leder till exakt smältning eller sintring. Tillverkare av 3D-skrivare tar noga hänsyn till denna faktor när de väljer lasrar till sina maskiner.

Spotläget för lasrar i utrustning för 3D-utskrift

Utöver våglängden påverkar laserstrålens "spotläge" också dess effektivitet vid 3D-utskrift. Spotläget hänvisar till laserstrålens intensitetsfördelning vid dess brännpunkt. Här är en uppdelning av två vanliga spotlägen:

 • Gaussisk strålning: Detta är den vanligaste typen och liknar en klockkurva i intensitetsfördelningen. Den har en central högintensiv zon som är idealisk för smältning eller sintring av material. Intensiteten minskar dock gradvis mot fläckens kanter, vilket kan leda till en något ojämn smältning.
 • Flat-Top Beam: I det här läget används specialoptik för att skapa en mer enhetlig intensitetsprofil över hela spotområdet. Detta kan vara fördelaktigt för applikationer som kräver konsekvent smältdjup, särskilt i processer som 3D-utskrift av metall.

Valet mellan gaussiska balkar och Flat-Top-balkar beror på den specifika 3D-utskriftsprocessen och den önskade precisionsnivån. Gaussiska balkar är i allmänhet mer kostnadseffektiva, medan Flat-Top-balkar kan erbjuda överlägsen kontroll för krävande applikationer.

Andra parametrar för lasereffekt i Utrustning för 3D-utskrift

Flera ytterligare laserparametrar spelar en avgörande roll vid 3D-utskrifter:

 • Kraft: Lasereffekten mäts i watt (W) och avgör hur mycket energi som levereras till materialet. Lasrar med högre effekt kan smälta eller sintra tjockare lager eller material med högre smältpunkter. Överdriven effekt kan dock leda till oönskade effekter som värmeförvrängning eller stänk.
 • Skanningshastighet: Denna parameter bestämmer hur snabbt laserstrålen rör sig över skrivarbädden. Högre skanningshastigheter kan visserligen förbättra utskriftstiden, men kan samtidigt försämra kvaliteten och upplösningen på det utskrivna objektet. Det är viktigt att hitta den optimala balansen mellan skanningshastighet och detaljrikedom.
 • Pulsens varaktighet: I vissa 3D-utskriftsmetoder levereras laserstrålen i korta pulser. Pulslängden påverkar hur djupt värmen tränger in i materialet. Kortare pulser kan ge mer exakt kontroll men kanske inte ger tillräcklig värme för tjocka lager.

Finjustering av laserstrålen: kalibrering och underhåll

Precis som med alla kraftfulla verktyg är lasrar i Utrustning för 3D-utskrift kräver noggrann kalibrering och underhåll för att säkerställa optimal prestanda. Här är några exempel på varför dessa aspekter är så viktiga:

 • Precision är av yttersta vikt: Vid 3D-utskrifter kan även små avvikelser i laserfokus eller effekt påverka slutproduktens kvalitet avsevärt. Kalibreringen säkerställer att laserstrålen är exakt inriktad och levererar jämn energi under hela utskriftsprocessen.
 • Materialkonsistens är viktigt: Olika material kan ha små variationer i sina absorptionsegenskaper. Regelbunden kalibrering bidrar till att upprätthålla en konsekvent interaktion mellan lasern och materialet, vilket leder till förutsägbara och tillförlitliga resultat.
 • Att förhindra stillestånd är avgörande: Korrekt underhåll förlänger laserkällans livslängd och minimerar risken för oväntade haverier. Detta leder till färre driftstopp, förbättrad produktivitet och lägre totala utskriftskostnader.

Kalibreringsprocedurer innebär vanligtvis att man använder specialutrustning för att mäta och justera laserstrålens egenskaper som effekt, fokus och inriktning. Hur ofta kalibreringen ska göras beror på den specifika 3D-skrivarmodellen och användningsmönstren. Vissa högprecisionsmaskiner kan kräva daglig kalibrering, medan andra kanske behöver det mer sällan.

Underhållsmetoder för lasrar i Utrustning för 3D-utskrift omfattar flera viktiga aspekter:

 • Underhåll av kylsystemet: Lasrar genererar betydande värme under drift. Regelbunden rengöring och inspektion av kylsystemet säkerställer optimal värmeavledning och förhindrar skador på laserkällan.
 • Rengöring av objektiv: Föroreningar i laserstrålens bana, t.ex. damm eller skräp på fokuseringslinsen, kan påverka strålkvaliteten och utskriftsnoggrannheten avsevärt. Det är viktigt med rutinmässig rengöring med lämpliga rengöringslösningar.
 • Justeringskontroller: Med tiden kan vibrationer eller mekaniskt slitage orsaka små feljusteringar i laserstrålens bana. Regelbundna kontroller och justeringar säkerställer att strålen förblir exakt fokuserad på tryckområdet.

Genom att följa en omfattande kalibrerings- och underhållsplan kan 3D-skrivaroperatörer garantera konsekvent prestanda, högkvalitativa utskrifter och maximera lasersystemens livslängd.

Fördelar och begränsningar med laserbaserad 3D-utskrift

Även om lasrar erbjuder många fördelar vid 3D-utskrifter är det viktigt att känna till deras begränsningar för att kunna fatta välgrundade beslut om denna teknik.

Fördelar:

 • Hög precision och upplösning: Lasrar möjliggör mycket exakta och detaljerade utskrifter, särskilt med UV-lasrar som används i SLA för intrikata detaljer.
 • Bred Materialkompatibilitet: Lasrar kan interagera med ett stort antal material, inklusive polymerer, metaller, keramer och till och med vissa kompositer.
 • Skalbarhet och mångsidighet: Laserbaserad 3D-printing kan skalas upp för olika tillämpningar, från att skapa små, intrikata smycken till att bygga stora, funktionella prototyper.
 • Snabb utskriftshastighet: Jämfört med vissa andra 3D-utskriftsmetoder kan laserbaserade system erbjuda snabbare utskriftshastigheter, särskilt när det handlar om tunna lager.

Begränsningar:

 • Hög kostnad: Laserbaserade 3D-skrivare är i allmänhet dyrare än andra 3D-skrivartekniker på grund av de sofistikerade lasersystem som används.
 • Säkerhetsfrågor: Lasrar avger koncentrerade ljusstrålar som kan vara farliga om de inte hanteras med lämpliga säkerhetsåtgärder. Utbildning och efterlevnad av säkerhetsprotokoll är av största vikt.
 • Begränsad byggvolym: Byggvolymerna i laserbaserade 3D-skrivare kan vara begränsade jämfört med vissa additiva tillverkningsmetoder som FDM (Fused Deposition Modeling).
 • Materialavfall: Beroende på den specifika processen kan laserbaserad 3D-utskrift generera en del avfallsmaterial som kräver korrekt avfallshantering.

Genom att förstå dessa fördelar och begränsningar kan användarna avgöra om laserbaserad 3D-utskrift är den mest lämpliga tekniken för deras specifika behov och applikationer.

Framtiden för lasrar inom 3D-utskrift

Laserbaserad 3D-utskrift utvecklas ständigt, och spännande framsteg formar framtiden för denna teknik. Här är några lovande trender:

 • Utveckling av nya laserkällor: Forskarna undersöker alternativa laserkällor med olika egenskaper, t.ex. högre effekttäthet eller ultrasnabb pulsvaraktighet. Dessa framsteg kan leda till snabbare utskriftshastigheter, förbättrad materialkompatibilitet och möjligheten att skapa ännu mer komplexa strukturer.
 • Multi-Laser-system: Användningen av flera lasrar i ett och samma 3D-printingsystem blir allt vanligare. Detta kan möjliggöra samtidig bearbetning av olika material eller funktioner inom samma konstruktion, vilket utökar designmöjligheterna.
 • Processövervakning in situ: Integrering av realtidsövervakningssystem med lasrar kan ge värdefulla insikter i smält- eller sintringsprocessen. Detta möjliggör dynamiska justeringar av laserparametrarna, vilket säkerställer optimal tryckkvalitet och materialegenskaper.

I takt med att dessa innovationer fortsätter att utvecklas kommer laserbaserade 3D-utskrifter att spela en ännu viktigare roll i olika branscher, från snabb prototyptillverkning och produktdesign till tillverkning av medicintekniska produkter och rymdtillämpningar.

Utrustning för 3D-utskrift

VANLIGA FRÅGOR

Vad är laserbaserad 3D-utskrift?

Laserbaserad 3D-utskrift avser en grupp additiva tillverkningstekniker som använder en laser för att härda eller sintra material och bygga ett 3D-objekt lager för lager från en digital fil. Det finns två huvudtyper:

 • Stereolitografi (SLA): En laser härdar flytande harts till fast plast.
 • Selektiv lasersintring (SLS): En laser sintrar pulveriserade plast-, metall- eller keramikmaterial.

Vilka är fördelarna med laserbaserad 3D-utskrift?

 • Hög noggrannhet och upplösning för komplexa geometrier.
 • Brett utbud av material, inklusive metaller, plaster och keramer.
 • Slät ytfinish.

Vilka är begränsningarna med laserbaserad 3D-utskrift?

 • Kan vara långsammare än andra 3D-utskriftsmetoder.
 • Begränsad byggstorlek jämfört med vissa andra metoder.
 • Material kan vara dyra.
 • Kräver efterbehandlingssteg för vissa material (t.ex. borttagning av stödstrukturer för SLA).

Vilka är några tillämpningar av laserbaserad 3D-printing?

 • Prototypframtagning och konceptmodellering
 • Medicinsk och dental protetik
 • Komponenter till flyg- och fordonsindustrin
 • Smycken och konsumentvaror

Var kan jag lära mig mer om laserbaserad 3D-utskrift?

 • Många tillverkare av 3D-skrivare har resurser på sina webbplatser. Du kan söka efter specifika företag eller typer av skrivare.
 • Branschorganisationer som ASTM International https://www.astm.org/ har information om standarder och specifikationer för additiv tillverkning.

få veta mer om 3D-utskriftsprocesser

Dela på

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-post
metall 3dp logotyp liten

MET3DP Technology Co, LTD är en ledande leverantör av lösningar för additiv tillverkning med huvudkontor i Qingdao, Kina. Vårt företag är specialiserat på 3D-utskriftsutrustning och högpresterande metallpulver för industriella tillämpningar.

Förfrågan för att få bästa pris och anpassad lösning för ditt företag!

Relaterade artiklar

Om Met3DP

Spela videoklipp

Senaste uppdateringen

Vår produkt

KONTAKTA OSS

Har du några frågor? Skicka oss meddelande nu! Vi kommer att betjäna din begäran med ett helt team efter att ha fått ditt meddelande. 

Hämta Metal3DP:s
Produktbroschyr

Få de senaste produkterna och prislistan